Dementiezorg voor Elkaar

Gepubliceerd door Redactie op

Dementiezorg voor Elkaar was het programma om de praktijk van dementiezorg en -ondersteuning in Nederland te verbeteren. Het stimuleerde dat de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie die thuis wonen, nog meer worden afgestemd op hun persoonlijke leefwereld. Dit over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

Het programma had een omvang van 6 miljoen euro. Het is gestart in 2017 en werd eind 2020 afgerond. Het programma werd uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans. 

Resultaten

In 4 jaar tijd heeft Dementiezorg voor Elkaar, samen met de praktijk, flink aan de weg getimmerd. Ongeveer 200 adviestrajecten werden uitgevoerd, meer dan 100 kennisproducten werden opgeleverd, er is een Register Dementiezorg en Ondersteuning tot stand gebracht en een nieuwe breed gedragen nieuwe Zorgstandaard Dementie. Kortom een enorme opbrengst en een stevige basis voor de toekomst. ​

Dementiezorg voor Elkaar maakte bestaande tools (om samen met de patiënt en diens naasten te beslissen over welke zorg en ondersteuning nodig is) toepasbaar voor mensen met dementie en stimuleerde dat professionals deze tools ook gingen gebruiken. Het deed dat samen met onder andere casemanagers en Hogeschool Windesheim.

In de regioaanpak van Dementiezorg voor Elkaar werkten adviseurs met dementienetwerken aan het oplossen van vraagstukken die in de regio spelen, zoals dementie op jonge leeftijd of het doorbreken financiële schotten.

Een nieuwe Zorgstandaard Dementie

Deze beschrijft een samenhangende benadering voor het gehele dementietraject, bekeken vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Maar liefst 22 veldpartijen hebben de zorgstandaard onderschreven. Daaronder vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties. Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd.

De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt de vorige uit 2013. Alzheimer Nederland maakte van de Zorgstandaard een publieksversie.

Proefimplementaties

Om dementienetwerken te ondersteunen de Zorgstandaard Dementie in te voeren, vonden in vijf regio’s proefimplementaties plaats. Dit heeft geleid tot een op de praktijk gebaseerd implementatieplan. Dit is een bouwsteen voor de nieuwe dementiestrategie van het ministerie van VWS, dat aangeeft dat uiterlijk in 2025 alle professionals in elk regionaal dementienetwerk dienen te werken volgens de Zorgstandaard Dementie.

Register

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning is nodig om zicht te krijgen in het gebruik en de kwaliteit van zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het biedt aanknopingspunten voor het leren en verbeteren op regionaal en landelijk niveau. Eén van de oorspronkelijke doelen van het Deltaplan Dementie is, met de komst van het register, gerealiseerd. Daarbij is nauw samengewerkt met onder andere Alzheimer Nederland, Dementie Netwerken Nederland (DNN) en het ministerie van VWS, zodat de gegevens aansluiten bij de wensen en behoeften vanuit de praktijk.

Er zijn inmiddels zes factsheets gepubliceerd over het gebruik van dementiezorg of ondersteuning. Deze geven inzicht in cijfers op zowel landelijk niveau als op het niveau van zorgkantoorregio’s. Er zijn ook aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van

het Register. In pilots met zes dementienetwerken is nagegaan hoe zij de informatie uit het Register konden gebruiken voor het regionaal leren en verbeteren. Ook zijn hun wensen en behoeften in kaart gebracht voor de doorontwikkeling van het Register.

Kennis delen

Het ophalen en delen van kennis liep als een rode draad door het programma Dementiezorg voor elkaar. Professionals zijn stelselmatig gestimuleerd om gebruik te maken van producten en diensten die binnen het programma werden ontwikkeld en gebruik te maken van de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. 

Voor meer info: www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *