Henk Bakker: ‘Het onderwerp dementie is onlosmakelijk verbonden met V&VN’

Gepubliceerd door Maria op

V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, is sinds kort lid van het Deltaplan Dementie. Op 2 juni jl. is het lidmaatschap officieel bezegeld (zie foto). Wij spraken met Henk Bakker, voorzitter van V&VN. Hij ziet een brede inbreng van de vereniging binnen de coöperatie: van het verbeteren van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk tot het stimuleren van een dementievriendelijke samenleving.

Volgens Henk Bakker is het lidmaatschap van het Deltaplan Dementie een logische stap voor V&VN. ‘Als er één aandoening is die verpleegkundigen en verzorgenden momenteel bezighoudt, dan is het wel dementie’, aldus Bakker. ‘Door de vergrijzing blijft het aantal mensen met dementie de komende jaren toenemen. Dit heeft een enorme impact op onze samenleving. Er is helaas nog steeds een tekort aan gespecialiseerde krachten. En omdat mensen met dementie langer thuis blijven wonen, wordt er een groter beroep gedaan op de omgeving van mensen met dementie. Het is de vraag hoe we hier in de toekomst het beste mee kunnen omgaan.’ Zelf pleit Bakker voor een integrale visie op de ouderenzorg. ‘De vraag naar zorg in en vlakbij huis stijgt de komende jaren flink want negentig procent van de ouderen met zorgvragen woont thuis. Bovendien stimuleert de overheid ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Er is daarom een evenwichtige verdeling van budgetten nodig om in de volle breedte goed te kunnen inspelen op de vraag. Anders komt de zorg aan kwetsbare ouderen thuis echt in gevaar.’

Casemanagement dementie

Het lidmaatschap van V&VN maakt het mogelijk dat het Deltaplan Dementie de komende tijd nog steviger in kan zetten op het verbeteren van de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. In die omgeving vervult de casemanager dementie een centrale rol in de coördinatie van de zorg. Hoewel de toegevoegde waarde van casemanagers ruimschoots bewezen is, staat de financiering van deze functie nog steeds onder druk. Ook wisselt het per situatie hoe en door wie casemanagement bij dementie wordt ingevuld. Om meer eenheid in de functie te bewerkstelligen is in 2012 een functieprofiel Casemanager Dementie opgesteld, waarin rollen, benodigde kennis en vaardigheden zijn beschreven. V&VN werkt momenteel, in het kader van het landelijke Actieplan Casemanagement Dementie, samen met casemanagers uit het hele land aan actualisatie van dit profiel. ‘Er is nog veel te verbeteren in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Het geactualiseerde profiel kan daar een bijdrage aan leveren, door aan de hand van de wensen en behoeften te bepalen welke kennis en vaardigheden er in de rugzak van een casemanager dementie moeten zitten’, aldus Bakker. Het curriculum van de opleidingen kan daar vervolgens op worden aangepast.

Onderzoek en praktijk

Ook op het gebied van onderzoek ziet V&VN een rol weggelegd. ‘Memorabel, het onderzoeksprogramma van het Deltaplan Dementie, financiert onder andere onderzoek naar goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Maar wat betekent dit onderzoek concreet voor de praktijk? Door een vertaalslag te maken en de resultaten beschikbaar te stellen aan onze achterban, zorgen we er voor dat zij bewezen effectieve verbeteringen in de zorg en ondersteuning gemakkelijker kunnen toepassen in de praktijk.’ Bakker noemt hier ook regionale doorontwikkeling van onderzoeksresultaten als belangrijk aandachtspunt. ‘Ik merk dat het draagvlak voor verandering en ook de sociale samenhang per regio verschilt; zo is zogeheten naoberschap niet overal in Nederland even prominent aanwezig. Daar moeten we op inspelen met maatwerk. Bijvoorbeeld door verzorgenden te trainen in het omgaan met dementie. De kennis en de tools zijn er; laten we daar dan ook gebruik van maken.’

Eigen regie

‘Mijn wens voor de toekomst is dat mensen met dementie zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, ondersteund door een partner of andere naaste’, aldus Bakker. ‘Eigen regie is daarin een sleutelbegrip. Dit vraagt om een andere manier van zorgverlening, waarin de wensen en mogelijkheden van mensen met dementie – dus dat wat ze nog wél kunnen en willen – veel meer centraal staan. Ook legt het een grote verantwoordelijkheid bij de omgeving van iemand met dementie. Want hulp en ondersteuning van familie, vrienden of buren is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, voorwaarde om het thuis langer vol te kunnen houden.’


Lees ook:

interview met Henk Vonk, directeur van FAME Panontwikkeling

interview met Marieke van Werkhoven, directeur van Zeeuwse Zorgschakels

interview met Prof. dr. Wiesje van der Flier, hoofd onderzoek bij het VUmc Alzheimercentrum

interview met Prof. dr. Frans Verhey, directeur van het Alzheimer Centrum Limburg in Maastricht

interview met Cordula Wagener, directeur en Anneke Francke, programmaleider Verpleging en Verzorging van het NIVEL

interview met Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO

interview met Ineke van der Wal, directeur Gezondheid en Welzijn en Marijke Span, kwartiermaker ProMemo van Windesheim

interview met Victor van Dijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring

interview met Ton Muurling, mede-oprichter van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

interview met Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie Radboud Alzheimer Centrum Nijmegen

artikel n.a.v. ondertekening lidmaatschap door Patricia Can, adjunct directeur Pharos

interview met Henk Smid, directeur ZonMw

interview met John van Swieten, neuroloog en hoogleraar genetica

interview met Marijke Vos, voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Erik-Jan Wilhelm, directeur Care Zorginkoop Zilveren Kruis (Achmea)

interview met Johan Lettink, TinZ

interview met Else Bos, PGGM

interview met Ruud Dirkse, directeur DAZ

interview met Jan Vuister, directeur Geriant

interview met Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland

interview met Pauline Meurs, oud-voorzitter Deltaplan Dementie

interview met Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *