Dementiezorg voor elkaar

De dementiezorg in Nederland staat op een hoog niveau. Toch kan en moet deze zorg en ondersteuning nog beter. Dat mensen met dementie en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren is de ambitie van ‘Dementiezorg voor elkaar’. Het programma moet ertoe leiden dat de zorg en ondersteuning persoonsgericht en integraal zijn en aansluiten bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. We gaan in de praktijk op zoek naar goede voorbeelden én naar verbeterpunten. De goede voorbeelden delen we via een kennisnetwerk. Als ondersteuning gewenst is bij een verbeterpunt, bieden we die aan. Het programma wil vanuit een open benadering op de inhoud bijdragen door ontwikkelingen te ondersteunen en inzichten te verwerven en te delen.

Doel van het programma
De kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Het programma is bedoeld voor professionals in samenwerkingsverbanden. We willen hen ondersteunen in het bieden van persoonsgerichte integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Hierbij richt het programma zich op zorginhoudelijke verbeterpunten met de Zorgstandaard Dementie (ZSD) als ijkpunt en op verbeterpunten op organisatorisch en financieel vlak. Aan het einde van het programma is er een geactualiseerde ZSD en, afhankelijk van de ontwikkelingen, een Register Dementiezorg. Het programma kent een looptijd van vier jaar (2017-2020), waarbij nadrukkelijk de verbinding met de andere onderdelen van het Deltaplan Dementie wordt gezocht.

 

Betrokken organisaties

Het programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans en is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 

 

Wat we doen

Oorspronkelijk waren de activiteiten van Dementiezorg voor Elkaar verdeeld in 5 werkpakketten. Die verdelingen hanteren we nog steeds, maar de werkpakketten lopen wel steeds meer in elkaar over, zodat er meer samenhang ontstaat. De werkpakketten zijn: 

Werkpakket 1: samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het oplossen van problemen waar ze tegenaan lopen. We zijn inmiddels bijna bij 200 trajecten betrokken (geweest) en een groot aantal adviseurs hebben hun steentje bijgedragen. Voor voorbeelden van ondersteuningsvragen, zie deze pagina (https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/ondersteuningsvragen/).

Werkpakket 2: bijdragen aan het creëren van de juiste randvoorwaarden op het gebied van financiering en organisatie.

Werkpakket 3: het verder brengen van de kennis die we opdoen in het programma. Deze kennis wordt met name ontsloten via de website dementiezorgvoorelkaar.nl. 

Werkpakket 4: de ontwikkeling van een register dat de aard en omvang van de dementiezorg en -ondersteuning in Nederland in kaart brengt. Eind maart en in de loop va april 2020 verschijnen de eerste reultaten.

Werkpakket 5: het herzien van de Zorgstandaard Dementie uit 2013. De nieuwe Zorgstandaard is gebouwd rond de visie op persoonsgerichte en integrale zorg, die moet leiden tot de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon. De herziene Zorgstandaard, ondertekend door meer dan 20 partijen, verschijnt naar verwachting in april 2020. We hebben daarbij speciale aandacht voor dementie bij migranten en voor jonge mensen met dementie.

 

Achtergrond
 

Start praktijkverbeterprogramma voor persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning bij dementie

Op 1 maart 2017 ging de website www.dementiezorgvoorelkaar.nl live. Professionals werden uitgenodigd om -over de huidige scheidslijnen heen- samen te werken en hun kennis en kunde te delen. Het programma is in het kader van het Deltaplan Dementie ontwikkeld door Movisie, NIVEL, Pharos, het Trimbos-instituut en Vilans. 

 

De 100e aanvraag in mei 2018

In mei 2018 werd de 100e aanvraag ingediend aan het verbeterpogramma. Het Netwerk Ketenzorg Dementie de Bilt vond in het programma een zinvol klankbord bij het meedenken over de coördinatie van het netwerk. De adviseur van Dementiezorg voor Elkaar gaat het netwerk onder meer ondersteunen door een stakeholderanalyse uit te voeren onder alle netwerkleden,  een overzicht te maken van wie is wie in de regio en wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn,  het traject in kaart te brengen dat mensen met dementie in De Bilt doorlopen (en afspraken te maken om overlap en leemtes te voorkomen) en een aanzet te geven voor een toekomstagenda met prioriteiten. 

 

Leden van de werkgroep zetten het mes in de taart. V.l.n.r.: Jarcine Spaander (King Arthurgroep) , Naomi van der Meijden (Santé Partners), Maryse den Hollander (Dementiezorg voor Elkaar), Annet Meeuws (MENS De Bilt) en Elise van Wijk (masterstudent Erasmus Universiteit).

 

2019 focus op de regio

De focus op de regio! Dat is wat het programma Dementiezorg voor Elkaar in 2019 nastreefde. Met de herziene Zorgstandaard, waar veel partijen het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. En met een Register met gegevens over het gebruik en de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Met professionals in de regio werd gekeken hoe deze vernieuwingen in de regio kunnen worden ingevoerd. Daarnaast konden samenwerkende professionals ondersteuningsvragen blijven indienen bij Dementiezorg voor Elkaar en werd gestimuleerd dat professionals optimaal gebruik maaakten van elkaars kennis en ervaring. Want met elkaar krijgen we goede zorg en ondersteuning voor elkaar voor mensen met dementie en hun naasten.

 

Meer informatie en contact 

Website https://dementiezorgvoorelkaar.nl

Netwerk Courant met actuele ontwikkelingen: https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2019/12/Netwerk...

Contact: info@dementiezorgvoorelkaar.nl