16 miljoen euro extra voor betere dementiezorg en dementievriendelijke samenleving

8 juli 2015

Het kabinet investeert de komende jaren € 16 miljoen extra in aanvullende maatregelen om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren. Dit maakte staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen focussen op een dementievriendelijke samenleving en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Het Deltaplan Dementie, dat een belangrijke rol speelt in de uitvoering van de aanvullende maatregelen, is blij met deze toezegging. 

“Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, voor het grootste deel thuis. De ziekteverschijnselen zijn ingrijpend. Desondanks kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers kwaliteit van leven ervaren, vooral als zij zich geaccepteerd, gekend en gesteund voelen. Daar wil ik aan bijdragen, door ervoor te zorgen dat zij kunnen rekenen op zorg en ondersteuning die aansluit bij hun persoonlijke mogelijkheden en wensen”, zegt Van Rijn in zijn brief. Om deze ambitie waar te maken, kiest het ministerie van VWS voor een brede aanpak die bestaat uit vier onderdelen: het centraal stellen van het netwerk rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers, de structurele toepassing van bewezen effectieve zorg en ondersteuning, ruimte geven aan goede dementiezorg en investeren in een dementievriendelijke samenleving.

 

Eendrachtige coalitie
In 2013 stelde het kabinet al € 32,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van Memorabel, het onderzoeksprogramma van het Deltaplan Dementie. Met de toekenning van € 16 miljoen voor extra maatregelen, steunt het kabinet nu ook de twee andere pijlers van het Deltaplan Dementie: betere zorg voor mensen met dementie en een dementievriendelijke samenleving. In zijn brief noemt Van Rijn het Deltaplan Dementie als dé partij om deze plannen op landelijk niveau op te pakken, als “coalitie waarin alle betrokken partijen eendrachtig optrekken.” Het Deltaplan gaat de komende tijd dan ook, samen met haar partners en andere betrokkenen, aan de slag om deze gezamenlijke ambities waar te maken. Uiteraard in nauw overleg met het ministerie van VWS.

 

Sluitend netwerk
Voor mensen met dementie is het belangrijk dat mantelzorgers en andere naasten een netwerk vormen met een vast team van zorgprofessionals. In de plannen van het kabinet staat het verbeteren van de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners en de ondersteuning aan mantelzorgers centraal. Belangrijke aandachtspunten die hierbij worden genoemd, zijn: dagbesteding die past bij de wensen en behoeften van mensen met dementie, passende zorg en ondersteuning dicht bij huis, verdere professionalisering van netwerken dementiezorg en zorgvuldige, persoonlijke begeleiding als thuis wonen niet langer gaat.

 

Samenhangende zorg
De Zorgstandaard Dementie speelt een centrale rol in de aanvullende maatregelen van het kabinet. Dit document beschrijft waaraan goede dementiezorg moet voldoen en welke zorg en ondersteuning wanneer aan mensen met dementie en hun mantelzorgers moet worden geboden. Van Rijn zegt in zijn brief aan de Tweede Kamer de naleving van de Zorgstandaard Dementie te willen stimuleren. Ook wil hij tot nationale afspraken komen over initiatieven waarmee mensen met dementie en hun naasten daadwerkelijk ervaren dat ze passende, tijdige, samenhangende en continue zorg en ondersteuning krijgen. Al in 2014 ontwikkelde het Deltaplan Dementie samen met Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg, een plan voor verdere implementatie van de Zorgstandaard Dementie. Het Deltaplan roept betrokken partijen op om dit plan te steunen en te vertalen naar de meest recente ontwikkelingen en inzichten. Zo krijgt goede dementiezorg een centrale plek in een veranderend zorgstelsel. 

 

Samenwerking over domeinen heen
De samenwerking die nodig is om tot goede dementiezorg te komen, houdt zich niet aan domeingrenzen. Sinds begin 2015 zijn gemeenten, verzekeraars en uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz) samen verantwoordelijk voor samenhangende zorg thuis. Deze samenwerking verloopt echter nog niet zonder problemen. “Ik ga met deze partijen concrete knelpunten in wet- en regelgeving voor samenwerking over domeinen heen opsporen en oplossen”, zegt Van Rijn hierover. De staatssecretaris geeft aan dat het daarbij belangrijk is dat er meer tijd moet komen voor de structurele financiering van de dementieketens. Het Deltaplan Dementie wil samen met haar partners gerichte lokale en regionale experimenten opstarten. Samenwerking tussen alle betrokken partijen in de dementiezorg is daarbij altijd een belangrijk uitgangspunt.

 

Een dementievriendelijk Nederland
Het kabinetsbeleid is erop gericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit is afhankelijk van de zorg en ondersteuning, de draagkracht van de mantelzorger en ook van de mogelijkheid om op gelijkwaardige basis te kunnen blijven meedoen in de samenleving. Volgens het kabinet ontbreekt het in de samenleving helaas vaak nog aan de nodige kennis, acceptatie en draagkracht. Alzheimer Nederland en PGGM ontwikkelen binnen het Deltaplan Dementie samen het programma ‘Dementievrienden.’ Het streven is dat 1 miljoen mensen binnen vijf jaar meer kennis opdoen over dementie en leren die kennis om te zetten in hulp aan mensen met dementie. Dit wordt gerealiseerd door de inzet van een online ontmoetingsplek, een servicedesk, voorlichting over dementie en trainingen over omgaan met dementie. Het kabinet maakt voor dit programma de komende vijf jaar een bedrag van € 10 miljoen vrij. Dit biedt een prachtige kans om te werken aan een dementievriendelijke samenleving: beter, socialer en met meer ruimte voor mensen met dementie. Een kans die het Deltaplan Dementie samen met haar leden met beide handen aangrijpt.