CZ wil met aandacht voor dementie écht het verschil maken

6 juni 2016

De leden van het Deltaplan Dementie waren op 30 mei jl. te gast bij zorgverzekeraar CZ in Tilburg. De bijeenkomst ‘Focus op dementiezorg’ stond in het teken van de verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Waar werkt CZ samen met de partners van het Deltaplan Dementie aan en wat is er dankzij die samenwerking al bereikt?

Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur van CZ, benadrukt aan het begin van de bijeenkomst dat de zorgverzekeraar wil dat het groeiende aantal mensen met dementie en hun mantelzorgers in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede zorg en ondersteuning. ‘Zorgprofessionals en mantelzorgers ervaren dat de zorg voor mensen met dementie beter moet. Wij zien dat de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten ook beter kán. Daarom staat dementie hoog op onze agenda. De ziekte raakt zoveel mensen, maar de maatschappelijke kennis is flinterdun. Ook is er nog steeds veel onbekendheid en onbegrip. Vaak is er sprake van een lang ziekteproces vol onzekerheden. Als zorgverzekeraar willen wij daarin een gidsfunctie vervullen. Op welke momenten kunnen wij echt iets voor onze verzekerden betekenen en van toegevoegde waarde voor hen zijn?’ Om deze momenten te bepalen, bracht CZ de zogeheten ‘klantreis’ van verzekerden die met dementie te maken hebben in kaart. ‘Dit gaf ons inzicht in de behoefte aan zorg en ondersteuning in de verschillende fases van het ziekteproces. Ook bleek uit deze inventarisatie dat het huidige aanbod niet altijd aansluit bij deze behoefte’, vertelt Mijke Nouwen, programmamanager Dementie bij CZ. De zorgverzekeraar focust zich, mede door het inzichtelijk maken van deze ‘klantreis’, op vier thema’s: het vergroten van kennis over dementie, het beter laten aansluiten van het huidige zorgaanbod bij de behoeften van mensen met dementie en hun naasten, het ondersteunen van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen en het aan elkaar verbinden van partijen en expertises.

 

Dementie.nl

Eén van de diensten om de kennis over dementie te vergroten is Dementie.nl, een online platform voor mantelzorgers dat CZ samen met Alzheimer Nederland en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM ontwikkelde. ‘Dementie.nl is in samenspraak met mantelzorgers ontwikkeld en sluit daarmee naadloos aan op hun wensen en behoeften’, vertelt Jacqueline Stokman, projectleider Dementie.nl bij Alzheimer Nederland. ‘Via het online platform krijgen zij concrete oplossingen aangereikt in de zorg voor een naaste met dementie. Ook vinden ze er snel antwoord op al hun vragen. Daarmee is Dementie.nl een nieuw baken in de informele zorg bij dementie.’ Het online platform wordt stapsgewijs doorontwikkeld, onder andere met een forum voor lotgenoten, e-learning en een expertgroep. Deze laatste groep bestaat uit vier professionals met ieder een eigen expertise. Zo weet de zorgadviseur van CZ alles over de zorg en welke regelingen en vergoedingen er mogelijk zijn in Nederland.

 

Regionale samenwerking

Een mooi voorbeeld van projecten waarin het verbinden van partijen en expertises en het verbeteren van zorg en ondersteuning centraal staat, zijn de regionale pilotprojecten in Zuid-Nederland. Hierin vervult CZ een aanjagende en verbindende rol. In deze regio’s, waar onder andere Moerdijk en Maastricht-Heuvelland deel van uitmaken, is de algemene klantreis vertaald naar de regionale situatie. Op basis van de knelpunten die hieruit naar voren komen, wordt het regionale zorg- en ondersteuningsaanbod in kaart gebracht. Vervolgens kijkt CZ samen met betrokken regionale en lokale partijen naar wat er beter kan. Zo worden er trainingen opgezet om professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en het sociale netwerk van mensen met dementie in staat te stellen hun kennis over dementie te verbreden. En om de druk op mantelzorgers te verlichten, wordt vervangende mantelzorg georganiseerd. Een mooi effect van de samenwerking in de pilotregio’s, is dat er dankzij de pilotprojecten betere afstemming is tussen de verschillende partijen, over de grenzen van hun eigen organisatie.

 

Succesvolle dementiezorg

Prof. dr. Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde MUMC, sluit de bijeenkomst af met een advies over hoe we succesvolle dementiezorg gestalte zouden moeten geven. ‘Bij succesvolle dementiezorg gaat het om goede en oprechte samenwerking’, aldus Schols. ‘Er is wel oog voor de mankementen van het huidige systeem, zoals de fragmentatie, de onbekende en ook vaak onvolledige sociale kaart en het doolhof voor de zorgvrager en diens mantelzorgers. Maar er wordt nog niet vanuit een gezamenlijke en breed gedragen integrale visie op zorg gewerkt.’ Om deze visie te kunnen ontwikkelen, moeten we volgens de hoogleraar stilstaan bij wat kwetsbare en hulp-/zorgbehoevende ouderen in het dagelijks leven nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven en hoe we het beste aan deze behoefte kunnen voldoen. Vervolgens moet op lokaal niveau met de zorg- en welzijnssector een adequate aanpak worden ontwikkeld. ‘Op deze manier geven we gestalte aan een niet gefragmenteerde wijk- en buurtgerichte ouderenzorg, waarin alle informele en formele zorgverleners goed met elkaar samenwerken en het sociale domein goed is aangesloten op het zorgdomein’, besluit Schols.

 

U kunt hier de presentaties van deze bijeenkomst downloaden.