Oproep voor projectideeën Memorabel

Gepubliceerd door Maria op

Memorabel begint 2015 voortvarend met twee nieuwe oproepen voor projectideeën. Een op het gebied van innovatie zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. En een op het gebied van Europees onderzoek op drie verschillende onderwerpen van dementie en andere neurodegeneratieve aandoeningen.

De subsidieronde over onderzoek naar innovaties die mensen met dementie in staat stelt op een verantwoorde manier langer thuis te blijven wonen richt zich op: 

  • innovaties gericht op de belevingswereld van mensen met dementie
  • innovaties gericht op een dementievriendelijke samenleving, nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening, grensdoorbrekende zorg en dienstverlening of afstemming tussen formele en informele zorg
  • innovaties gericht op domotica en e-health.

Focus in het onderzoek ligt op interventies die (nog) niet zijn getoetst op effectiviteit, effectieve interventies die onvoldoende geïmplementeerd zijn of interventies die nog niet zijn getoetst op doelmatigheid.

Aanvragers zijn lokale of regionale praktijkorganisaties in zorg- of welzijn, burgerinitiatieven, organisaties of gemeenten die willen bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving, gezamenlijk met kennisinstituten. Vanuit hun onderlinge samenwerking dragen Alzheimer Nederland en PGGM €150.000 bij ten behoeve van het onderwerp Innovaties gericht op een Dementievriendelijke Samenleving.

Na de deadline voor het indienen van projectideeën op 3 maart 2015 ontving de programmacommissie maar liefst 62 projectideeën die het beoordelingstraject van Memorabel in gaan. Begin oktober 2015 maakt ZonMw de gehonoreerde projecten bekend.

Europees onderzoek

Binnen het EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND Research) is een call opengesteld om binnen Europa de krachten op het gebied van onderzoek naarneurodegeneratieve aandoeningen, zoals dementie, ALS en Parkinson te bundelen. De deelnemende landen -waaronder Nederland- hebben 3 gebieden benoemd waarop inspanningen geleverd moeten worden om voortgang te boeken op het vlak van preventie, behandeling en zorg. Voor de Nederlandse JPND-inbreng zijn financiële middelen beschikbaar gesteld via het ZonMw-onderzoeksprogramma Memorabel.

De onderzoeksronde richt zich op:

  • het samenstellen van internationale onderzoeksteams om meer inzicht te krijgen in ‘normale’ verouderingsprocessen versus veroudering bij neurodegeneratieve aandoeningen en het bepalen van genetische en omgevingsfactoren
  • het boeken van wetenschappelijke vooruitgang door de mogelijkheden van bestaande cohort studies beter te benutten of studies te verbinden
  • het ontwikkelen van experimentele modellen om neurodegeneratieve aandoeningen beter te voorspellen.

Deze oproep is het gemeenschappelijke initiatief van JPND Research en de Europese Commissie, getiteld JPco-fuND. De deelnemende landen hebben voor deze call ruim 30 miljoen beschikbaar gesteld. Vanuit Nederland is voor alle drie de thema’s tezamen 3 miljoen euro beschikbaar. Projectideeën kunnen worden ingediend tot en met 10 maart 2015.

Subsidieronde Fellowships

De Memorabel ronde ‘Fellowships’ is gesloten. ZonMw ontving 14 aanvragen die nu het beoordelingsproces ingaan. De uitkomst daarvan wordt begin juli verwacht.

Meer informatie over de innovatiecall:

De subsidieoproep Memorabel
ZonMw-programma Memorabel

Meer informatie over de JPND call:

De call in de ZonMw-subsidiekalender
Nieuwsbericht op internationale website JPND Research
JPND op de ZonMw-website
ZonMw-programma Memorabel

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *